Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

Tác giả: Thắng Đức Xích Y Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Hộ Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

Hán dịch: Ngài Phi Tích, Đời Đường
Việt dịch: Định Huệ

Số bài: 20
LUẬN KIM CANG TIÊN

LUẬN KIM CANG TIÊN

Tác giả: Bồ Tát Thế Thân
Hán dịch: Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 19
LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH

Tác giả: Công Đức Thí Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Địa Bà Ha La Đẳng, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 4