Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Ngài Thí Hộ, Đời Tống

Số bài: 4
LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 25
LUẬN KIM CANG TIÊN

LUẬN KIM CANG TIÊN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 20
LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH

Giảng giải: Bồ Tát Công Đức Thí

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Số bài: 4
TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn

Số bài: 30
NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

Hán dịch: Ngài Phi Tích, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Định Huệ

Số bài: 20
LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 5
ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

Giảng giải: Thiền Sư Nguyệt Khuê

Số bài: 4
LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 35
LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ

LUẬN KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Bà Tẩu Bàn Đậu

Số bài: 2
LUẬN VỀ TỊNH ĐỘ SANH, VÔ SANH

LUẬN VỀ TỊNH ĐỘ SANH, VÔ SANH

Giảng giải: Ngài Truyện Đăng, Đời Minh

Việt dịch: Cư Sĩ Thích Hồng Nhơn

LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN

LUẬN KIM CƯƠNG TIÊN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Kim Cang Tiên Luận Sư Thích Nguyên, Đời Ngụy

Số bài: 48
LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN

LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 7
LUẬN HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO

LUẬN HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 11
BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN

BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN

Hán dịch: Ngài Thí Hộ, Đời Tống

A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN

A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN

Giảng giải: Tôn Giả Bàn Đậu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên Tử

Hán dịch: Sa Môn Tăng Già Đề Ba, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 8
ĐẠI THỪA QUẢNG BÁCH LUẬN THÍCH LUẬN

ĐẠI THỪA QUẢNG BÁCH LUẬN THÍCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Thiên, Bồ Tát Hộ Pháp

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
LUẬN LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ

LUẬN LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống