Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 15