Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kim Cang Trí, Đời Đường

Số bài: 24