Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TẠP TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bà La, Đời Lương

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cù Đàm Lưu Chi, Đời Hậu Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

 KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 29
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 7
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 43