Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TẠP TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Đa La, Đời Tống

Số bài: 12
GIẢI THÍCH KỆ CHÍN LẦN BẢY NƠI KINH HOA NGHIÊM

GIẢI THÍCH KỆ CHÍN LẦN BẢY NƠI KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Trừng Quán, Đời Đường

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG

HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 8
LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM

LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Da Xá, Đời Diêu Tần

Số bài: 26
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN HỮU

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN HỮU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH

CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 8
LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG

LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

TAM THÂN PHẠN TÁN

TAM THÂN PHẠN TÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC

Giảng giải: Tôn Giả Xá Lợi Tử

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 12