Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỰ VỊ

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

Giảng giải: Ngài Đạo Thế, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng An

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

Hán dịch: Ngài Khuy Cơ, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Bảo Lạc

Số bài: 9
PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ĐẠI TẬP BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THƯA HỎI VỀ PHÁP THÂN

MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ĐẠI TẬP BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THƯA HỎI VỀ PHÁP THÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

Hội tập: Ngài Minh Diệu Hiệp

Việt dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhân

Số bài: 4
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Tuệ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

Hán dịch: Ngài Đạt Lạt Ma Ca Bặc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Kiết

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Trí

NGHI QUỸ THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN DU GIÀ QUÁN HẠNH

NGHI QUỸ THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN DU GIÀ QUÁN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÁP HOA HUYỀN TÁN

Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÁP HOA HUYỀN TÁN

Giảng giải: Ngài Huệ Chiểu, Đời Đường

Số bài: 5
TÁN THUẬT KINH KIM CANG BÁT NHÃ

TÁN THUẬT KINH KIM CANG BÁT NHÃ

Giảng giải: Ngài Khuy Cơ, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Bảo Lạc

Số bài: 10
PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

Hán dịch: Ngài Huệ Giản, Đời Lưu Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

Giảng giải: Ngài Bà Tố Bạt Đà

Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Phật Đề Đẳng, Đời Phù Tần

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên Huệ

Số bài: 4
ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

Giảng giải: Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 11
TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

Giảng giải: Ngài Huệ Hồng, Đời Tống

, Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

Giảng giải: Ngài Nguyên Chiếu, Đời Tống

Việt dịch: Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

Số bài: 9