Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỰ VỊ

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ LÝ THÚ PHÂN THUẬN TÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 9
PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

PHÁP NIỆM TỤNG BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ĐẠI TẬP BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THƯA HỎI VỀ PHÁP THÂN

MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA KINH ĐẠI TẬP BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THƯA HỎI VỀ PHÁP THÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ

Hội tập: Pháp Sư Minh Diệu Hiệp

Số bài: 4
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

BÀI TỤNG BỒ TÁT LONG THỌ KHUYẾN GIỚI VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

BỒ TÁT LONG THỌ VÌ VUA THIỀN ĐÀ CA NÓI KỆ PHÁP TRỌNG YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

Hán dịch: Ngài Đạt Lạt Ma Ca Bặc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Kiết

NGHI QUỸ THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN DU GIÀ QUÁN HẠNH

NGHI QUỸ THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN DU GIÀ QUÁN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÁP HOA HUYỀN TÁN

Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÁP HOA HUYỀN TÁN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Chiểu, Đời Đường

Số bài: 5
TÁN THUẬT KINH KIM CANG BÁT NHÃ

TÁN THUẬT KINH KIM CANG BÁT NHÃ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 10
PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

PHÁP THỈNH TÂN ĐẦU LÔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Giản, Đời Lưu Tống

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

GIẢNG GIẢI BỐN PHÁP A HÀM MỘ

Giảng giải: Pháp Sư Bà Tố Bạt Đà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Phật Đề Đẳng, Đời Phù Tần

Số bài: 4
ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

ĐẠT MA ĐẠI SƯ HUYẾT MẠCH LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

TAM LUẬN LƯỢC CHƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 11
TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

TÔNG CHỈ PHÁI LÂM TẾ

Giảng giải: Pháp Sư Huệ Hồng, Đời Tống

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

TỨ PHẦN SAN ĐỊNH TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Chiếu, Đời Tống

Số bài: 9