Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỰ VỊ

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực