Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 34
THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 8
ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 12
PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

Số bài: 12
TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

Số bài: 66