Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Soạn thuật: Ngài Thích Tăng Hữu, Đời Lương

Số bài: 34
MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 29
THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Soạn thuật: Ngài Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 8
ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 12
TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ

TỲ NẠI DA TẠP SỰ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐỆ TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Việt dịch: Tỳ Kheo Tâm Hạnh

Số bài: 8
DI LẶC KINH DU Ý

DI LẶC KINH DU Ý

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 11
CAO TĂNG TRUYỆN

CAO TĂNG TRUYỆN

Hán dịch: Sa Môn Thích Tuệ Kiểu, Đời Lương

Số bài: 244
TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH

TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH

Hán dịch: Sa Môn Thích Như Tinh, Đời Minh

Số bài: 4
TRUYỆN A DỤC VƯƠNG

TRUYỆN A DỤC VƯƠNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp, Đời Tây Tấn

Số bài: 12
TRUYỆN THẦN TĂNG

TRUYỆN THẦN TĂNG

Số bài: 209
TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG

TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG

Giảng giải: Sa Môn Tuệ Lập

Số bài: 10
TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC

TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC

Giảng giải: Ngài Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 10
THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP

THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP

Giảng giải: Tỳ Kheo Đại Văn Huyễn Lâm

Số bài: 29
PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI

PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI

Giảng giải: Ngài Hoa Đình Niệm Thường

Số bài: 158
TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

Giảng giải: Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

Việt dịch: Cư Sĩ Chúc Giải, Cư Sĩ Huệ Hạnh, Cư Sĩ Diệu Tuyền

Số bài: 66
PHẬT TỔ THỐNG KỶ

PHẬT TỔ THỐNG KỶ

Giảng giải: Sa Môn Chí Bàn, Đời Tống

Số bài: 15
ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC

ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC

Giảng giải: Đại Sư Tán Ninh

Số bài: 59
VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ THỤY ỨNG TRUYỆN

VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ THỤY ỨNG TRUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán