Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 34
THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 8
GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

Tác giả: Trí Húc, đời Minh
Việt dịch: Tuệ Nhẫn

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 12
DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

Hội tập: Ngài Nghĩa Thao, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ

Tác giả: Ngài Vô Trước Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tuỳ
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 2