Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỬ TRUYỆN

 KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN NGÀI ĐÃ ĐỂ LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

MẤY ĐIỆU SEN THANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 6
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 27
DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

DI HUẤN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa