Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỚ TẬP

PHÁP BẢO ĐÀN KINH

PHÁP BẢO ĐÀN KINH

Tác giả: Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến và Đoàn Trung Còn

Số bài: 10
LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

Hán dịch: Ngài Vương Nhật Hưu, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 10
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 39
TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

Tác giả: Ngài Đạo Triêm, Đời Thanh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

Số bài: 13