Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ SỚ TẬP

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hòa Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 20
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Tác giả: Quốc Sư Ngộ Đạt
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 10