Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 152
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

Hán dịch: Ngài Đàm Vô Sấm, Bắc Lương
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

Hán dịch: Ngài Xà Na Quật Đa, Đời Tuỳ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 60
MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 
Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SANH

Hán văn: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang,
Đời Đại Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Chơn Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ THẾ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ THẾ

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

Hán văn: Ngài Ngô Nguyệt Chi, Đời Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh,
Đời Đại Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm