Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 152
PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 28
MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

Số bài: 60
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ THẾ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ngô Nguyệt Chi, Đời Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NẠI NỮ KỲ BÀ

PHẬT THUYẾT KINH NẠI NỮ KỲ BÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ MẪU TỬ

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ MẪU TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô