Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỂM TỬ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỂM TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SANH TỬ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SANH TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Pháp Độ, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH THỦY MẠT SỞ PHIÊU

PHẬT THUYẾT KINH THỦY MẠT SỞ PHIÊU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Đàm Vô Lan, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI Ý

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI Ý

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM CHÍ KẾ THỦY TỊNH

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM CHÍ KẾ THỦY TỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

KINH BÁT CHỦNG TRƯỞNG DƯỠNG CÔNG ĐỨC

KINH BÁT CHỦNG TRƯỞNG DƯỠNG CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH LẬU PHÂN BỐ

PHẬT THUYẾT KINH LẬU PHÂN BỐ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH

PHẬT THUYẾT KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH GIÁO HUẤN VẮN TẮT CỦA PHẬT LÚC SẮP NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH GIÁO HUẤN VẮN TẮT CỦA PHẬT LÚC SẮP NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH ANH VÕ

PHẬT THUYẾT KINH ANH VÕ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐÂU ĐIỀU

PHẬT THUYẾT KINH ĐÂU ĐIỀU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH KIẾN CHÁNH PHẬT THUYẾT KIẾN

PHẬT THUYẾT KINH KIẾN CHÁNH PHẬT THUYẾT KIẾN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Đàm Vô Lan, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TỲ KHEO CHIÊM BÀ

PHẬT THUYẾT KINH TỲ KHEO CHIÊM BÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT ĐÀ LA NI PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG

PHẬT THUYẾT ĐÀ LA NI PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM BÍ MẬT TẠNG NHƯ Ý LUÂN ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM BÍ MẬT TẠNG NHƯ Ý LUÂN ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM ĐẠO ĐÀ LA NI THÂN

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM ĐẠO ĐÀ LA NI THÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TRỊ Ý

PHẬT THUYẾT KINH TRỊ Ý

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

KINH CHÚ MÂU LÊ ĐÀ LA NI

KINH CHÚ MÂU LÊ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2