Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 28
MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tăng Già Bà La, Đời Lương

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm, Đời Ngô

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

Hán văn: Ngài Ngô Nguyệt Chi, Đời Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Hán dịch: Thiền Sư Philip Kapleau

Việt dịch: Đỗ Đình Đồng

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

PHẬT THUYẾT KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 6