Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG CHI BỘ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Đa La
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CÁT TƯỜNG CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH BẢO KHIẾP ẤN THẦN CHÚ VỀ BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI Ở TRONG TÂM CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH BẢO KHIẾP ẤN THẦN CHÚ VỀ BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI Ở TRONG TÂM CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

Hán dich: Ngài Đại Quảng Trí Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Hiển

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO TẠNG KINH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Hán dịch: Thiền Sư Philip Kapleau
Việt dịch: Đỗ Đình Đồng