Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, Đời Tùy

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG DỊ BẢN

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG DỊ BẢN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Học, Đời Lương

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN HỮU

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN HỮU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC TRUNG NỮ THÍNH

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC TRUNG NỮ THÍNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn