Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 29
CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Ba Lỵ, Đời Kế Tân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Địa Nhũ Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Học
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỞNG GIẢ NỮ AM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA

Hán dịch: Ngài Bát Nhã, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Châu

PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

PHẬT THUYẾT KINH MA ĐẶNG NỮ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC TRUNG NỮ THÍNH

PHẬT THUYẾT KINH PHÚC TRUNG NỮ THÍNH

Hán dịch: Ngài Đàm Vô Sấm, Bắc Lương
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

PHẬT THUYẾT KINH NGÂN SẮC NỮ

Hán dịch: Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

Hán dịch: Tam tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

PHẬT THUYẾT KINH BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

PHẬT THUYẾT KINH HỘ QUỐC

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

PHẬT THUYẾT KINH MA NHIỄU LOẠN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

PHẬT THUYẾT KINH PHỤC DÂM

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

PHẬT THUYẾT KINH KHỔ ẤM NHÂN SỰ

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT

Hán dịch: Pháp Sư Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trì