Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 29
CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chính Tiến

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH THẾ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH THẾ BẢN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 18
PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUANG MINH ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Thiện

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP ẤN PHẬT THUYẾT CHO HẢI LONG VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thích Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

PHẬT THUYẾT KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP CHƯA TỪNG CÓ

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP CHƯA TỪNG CÓ

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Huyền Vi

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Địa Nhũ Tam Tạng Pháp Sư Hỷ Học
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LỘC MẪU

Hán dịch: Tam tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

Hán dịch: Ngài Trúc Đàm Vô Lan, Đông Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Quảng Năng

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ ĐẾ

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

PHẬT THUYẾT KINH BỐN LĨNH VỰC QUÁN NIỆM

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Ba Lỵ, Đời Kế Tân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn