Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 17
CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tâm Châu

Số bài: 9
CHÚ VÃNG SANH

CHÚ VÃNG SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Câu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ  CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

PHẬT THUYẾT KINH DI GIÁO

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tấn
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

Hán dịch: Ngài An Thế Cao
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Sa Môn Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà, Nước Vu Điền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thọ Phước

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Thanh Tín Nam Nguyên Thuận