Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 29
CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

CHÚ ĐẠI BI - ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

CHÚ VÃNG SANH

CHÚ VÃNG SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Câu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA ĐI NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Sa Môn Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà, Nước Vu Điền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thọ Phước

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

Hán dịch: Ngài An Thế Cao
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ  CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI DANH HIỆU CỦA THIÊN NỮ ĐẠI CÁT TƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Nguyệt Chi
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Tại gia Bồ Tát giới Thanh Tín Nam Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH LÃO NỮ NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Nguyên Thuận