Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bà La, Đời Lương