Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

BA MƯƠI HAI ỨNG HÓA THÂN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BA MƯƠI HAI ỨNG HÓA THÂN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

Số bài: 33
BÀI CA TÚI DA

BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân

LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 45
TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

Số bài: 4
ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

Số bài: 109
KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Số bài: 3
NGHIÊN CỨU CÁCH GIẢNG DẠY NỘI ĐIỂN

NGHIÊN CỨU CÁCH GIẢNG DẠY NỘI ĐIỂN

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Số bài: 3
NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 100
TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 8
TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 2
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 9
NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 33
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Cư Sĩ Hứa Chỉ Tịnh

Số bài: 3