Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

BỒ TÁT GIỚI BỔN TIÊN YẾU

BỒ TÁT GIỚI BỔN TIÊN YẾU

Tác giả: Ngài Minh Trí Húc Tiên
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Pháp Chánh

LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

Hán dịch: Ngài Vương Nhật Hưu, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 10
GIẢNG LUẬN VÀ GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

GIẢNG LUẬN VÀ GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

Tác giả: Ngài Thế Thân Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng, Đời Tuỳ
Việt dịch: Nguyên Hồng

Số bài: 15
PHÁP HÀ DA YẾT LỢI BÀ TƯỢNG

PHÁP HÀ DA YẾT LỢI BÀ TƯỢNG

Khuyết dịch
Việt dịch: Huyền Thanh

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

Tác giả: Ngài Quán Đỉnh, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Đức

THÁNH GIẢ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN VĂN

THÁNH GIẢ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN VĂN

Hán dịch: Ngài Trí Huệ, Đời Nguyên
Việt dịch: Huyền Thanh

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN DU GIÀ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN DU GIÀ

Hán dịch: Ngài Bất Không
Việt dịch: Huyền Thanh

CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

Giảng giải: Ngài Thật Hiền, Đời Thanh
Hán dịch: Ngài Liễu Tử Hậu Trước, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Đồng Tiến

TỊNH TỪ YẾU NGỮ

TỊNH TỪ YẾU NGỮ

Tác giả: Ngài Nguyên Hiền, Đời Minh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 8
VẠN PHÁP QUY TÂM LỤC

VẠN PHÁP QUY TÂM LỤC

Tác giả: Ngài Siêu Minh, Đời Thanh
Việt dịch: Sa Môn Thích Đắc Pháp

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Ngài Đức Thanh, Đời Minh
Việt dịch: Sa Môn Thích Huyền

Số bài: 3
MỘT TRĂM CÂU HỎI ĐÁP  VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM CÂU HỎI ĐÁP VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Tác giả: Ngài Thanh Ngộ Khai Trước
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Chơn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

Tác giả: Tằng Phụng Nghi, Đời Minh
Việt dịch: Nhẫn Tế

Số bài: 2
PHÁP NIỆM TỤNG DU GIÀ LIÊN HOA BỘ

PHÁP NIỆM TỤNG DU GIÀ LIÊN HOA BỘ

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh