Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGHI TỰ

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Tác giả: Thiền Sư Ngộ Đạt

Số bài: 5
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP, LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP, LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Chí Công, Nhà Lương

Số bài: 40
PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 4
HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 13
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 65
NGHI THỨC SÁM HỐI PHÁP HOA TAM MUỘI

NGHI THỨC SÁM HỐI PHÁP HOA TAM MUỘI

Hán dịch: Sa Môn Trí Khải, Đời Tùy

Số bài: 5
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa

NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

NGHI THỨC CẦU SIÊU

NGHI THỨC CẦU SIÊU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHẬT

NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

XƯNG TÁN PHẬT MẪU BẠCH CỨU ĐỘ

XƯNG TÁN PHẬT MẪU BẠCH CỨU ĐỘ

Hán dịch: Pháp Sư A Vượng Trát Thập, Đời Thanh

NGHI TẮC THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN

NGHI TẮC THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ma Điệt Lý Chế Tra

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 8
BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa La Ba, Đời Nguyên

Số bài: 2
NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÁNH NIỆM

NGHI THỨC ĂN CƠM TRONG CHÁNH NIỆM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Trí, Đời Đường