Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGHI TỰ

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Huyền Dung

Số bài: 6
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP, LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP, LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 40
PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

PHỤ LỤC NIÊN PHỔ ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Đức

Số bài: 4
HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 13
NGHI THỨC SÁM HỐI PHÁP HOA TAM MUỘI

NGHI THỨC SÁM HỐI PHÁP HOA TAM MUỘI

Hán dịch: Sa Môn Trí Khải, Đời Tuỳ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Khiết

Số bài: 5
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Việt dịch: Cư Sĩ Liên Mãn

Số bài: 4
XƯNG TÁN PHẬT MẪU BẠCH CỨU ĐỘ

XƯNG TÁN PHẬT MẪU BẠCH CỨU ĐỘ

Hán dịch: A Vượng Trát Thập, Đời Thanh

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

Giảng giải: Ngài Ma Điệt Lý Chế Tra

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 8
BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ 

Hán dịch: Ngài Thí Hộ, Đời Tống

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Huệ Trí, Đời Đường

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Sa La Ba, Đời Nguyên

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Trí

Số bài: 2