Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGHI TỰ

TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUY

TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUY

Tác giả: Ngài Đường Cơ
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Hùng

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

Tác giả: Ngài Hạnh Sách, Đời Thanh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

THIỀN PHÁP YẾU GIẢI

THIỀN PHÁP YẾU GIẢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Xuân

Số bài: 2
NGỘ TÁNH LUẬN

NGỘ TÁNH LUẬN

Tác giả: Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT

Tác giả: Ma Điệt Lý Chế Tra
Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

BÀI TỤNG XƯNG TÁN PHÁP GIỚI

Tác giả: Long Thọ Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Tống Thí Hộ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

VĂN NĂM PHÁP SÁM HỐI CỦA BỒ TÁT

VĂN NĂM PHÁP SÁM HỐI CỦA BỒ TÁT

Hán dịch: Thất dịch
Việt dịch: Sa Môn Thích Đồng Nguyên

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận