Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ NGHI TỰ

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Giảng giải: Quốc Sư Ngộ Đạt

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 10
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương

Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 20
KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Hán dịch: Ngài Thọ Đăng Tập, Đời Thanh

Số bài: 7
LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 10
VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4