Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ MỤC LỤC

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Triêm, Đời Thanh

Số bài: 13
GIẢI THÍCH KỆ CHÍN LẦN BẢY NƠI KINH HOA NGHIÊM

GIẢI THÍCH KỆ CHÍN LẦN BẢY NƠI KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Trừng Quán, Đời Đường

Số bài: 12
KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT

KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 28
QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH TÁN

QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH TÁN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 17
HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG

HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 3
KỆ TỤNG KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYỀN THẦN VƯƠNG

KỆ TỤNG KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYỀN THẦN VƯƠNG

Hán dịch: Sa Môn Trí Xương

Số bài: 3
LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG

LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 3
SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

SỰ TÍCH VÀ HỌC THUYẾT CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 2
THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

THƯỢNG HẢI HỘ QUỐC TỨC TAI PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 15
TAM THÂN PHẠN TÁN

TAM THÂN PHẠN TÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

THẤT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA

THẤT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHƯỚC CÁI CHÁNH HẠNH SỞ TẬP KINH

PHƯỚC CÁI CHÁNH HẠNH SỞ TẬP KINH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Sa Môn Nhựt Xứng

Số bài: 12
QUẢNG ĐẠI PHÁT NGUYỆN TỤNG

QUẢNG ĐẠI PHÁT NGUYỆN TỤNG

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO

TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 31
PHẬT NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN

PHẬT NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

BÁT THỨC QUY CỦ BỔ CHÚ

BÁT THỨC QUY CỦ BỔ CHÚ

Giảng giải: Pháp Sư Phổ Thái, Đời Minh

Số bài: 5
CHÚ THÍCH MÔN QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM

CHÚ THÍCH MÔN QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Khuê Phong Lan Nhã

Số bài: 8
ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG

ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Tuệ Viễn, Đời Tùy

Số bài: 201
KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Tỳ Kheo Tuệ Chiểu

Số bài: 24