Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ MỤC LỤC

NGHI TẮC THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN

NGHI TẮC THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN

Việt dịch: Huyền Thanh

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

TỊNH ĐỘ CHỈ QUYẾT

Tác giả: Ngài Đạo Triêm, Đời Thanh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

Số bài: 13
ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA SỞ THUYẾT PHÁP TRỤ KÝ

ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA SỞ THUYẾT PHÁP TRỤ KÝ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Chúc Hiền

HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

Việt dịch: Tỳ Kheo Indacanda

Số bài: 7