Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ MỤC LỤC

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA

Tác giả: Ngài Huyền Giác, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận