Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT TẬP

NĂM GIỚI TÂN TU

NĂM GIỚI TÂN TU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

LUẬT TỲ NẠI DA

LUẬT TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 14
DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH CHỨNG KHẾ ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT KINH CHỨNG KHẾ ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH DỤ MŨI TÊN

PHẬT THUYẾT KINH DỤ MŨI TÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH MẠN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH MẠN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn