Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT TẬP

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

Số bài: 15
LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

Số bài: 18
PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH CA DIẾP GIỚI CẤM

PHẬT THUYẾT KINH CA DIẾP GIỚI CẤM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tự Cừ Kinh Thanh, Đời Lưu Tống

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 10
GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 24
VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

NI YẾT MA

NI YẾT MA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoài Tố

Số bài: 18
LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN

LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 3
BỒ TÁT GIỚI BỔN

BỒ TÁT GIỚI BỔN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 24
KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ MƯỜI TÁM HỘI CHỈ QUY

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ MƯỜI TÁM HỘI CHỈ QUY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH TUỆ THƯỢNG BỒ TÁT VẤN ĐẠI THIỆN QUYỀN

PHẬT THUYẾT KINH TUỆ THƯỢNG BỒ TÁT VẤN ĐẠI THIỆN QUYỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 6