Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT TẬP

TỨ PHẦN LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá và Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Thích Đức Thắng

Số bài: 4
TỲ KHEO GIỚI BỔN

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Số bài: 10
LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

Hán dịch: Tam Tạng Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Ban phiên dịch Chùa Pháp Bảo

Số bài: 18
NĂM GIỚI TÂN TU

NĂM GIỚI TÂN TU

Khuyết dịch