Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT TẬP

TỨ PHẦN LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 4
GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

TỲ KHEO GIỚI BỔN

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

Số bài: 18
NĂM GIỚI TÂN TU

NĂM GIỚI TÂN TU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

SA DI NI LY GIỚI VĂN

SA DI NI LY GIỚI VĂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa La Ba, Đời Nguyên

VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ GIỚI BỔN

TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ GIỚI BỔN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 51
LUẬT NGŨ PHẦN

LUẬT NGŨ PHẦN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 6
NI YẾT MA

NI YẾT MA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoài Tố

Số bài: 18
BỒ TÁT GIỚI BỔN

BỒ TÁT GIỚI BỔN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

TỨ PHẦN TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ THẬP LUẬT TỤNG

TỨ PHẦN TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ THẬP LUẬT TỤNG

Giảng giải: Sa Môn Định Tân

Số bài: 10
KINH GIỚI BỔN BỒ TÁT

KINH GIỚI BỔN BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ MƯỜI TÁM HỘI CHỈ QUY

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ MƯỜI TÁM HỘI CHỈ QUY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ TU TẬP TỲ LÔ GIÁ NA TAM MA ĐỊA PHÁP

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ TU TẬP TỲ LÔ GIÁ NA TAM MA ĐỊA PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Kim Cương

PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HẢI Ý HỎI VỀ PHÁP MÔN TỊNH ẤN

PHẬT THUYẾT KINH NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HẢI Ý HỎI VỀ PHÁP MÔN TỊNH ẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Duy Tịnh, Đời Triệu Tống

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH SỞ DỤC TRÍ HOẠN

PHẬT THUYẾT KINH SỞ DỤC TRÍ HOẠN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn