Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT SỚ

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

Số bài: 15
LUẬT TỲ NẠI DA

LUẬT TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 14
NĂM GIỚI TÂN TU

NĂM GIỚI TÂN TU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 6
CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 10
GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 24
DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ GIỚI BỔN

TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ GIỚI BỔN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 51
LUẬT NGŨ PHẦN

LUẬT NGŨ PHẦN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 6
THẬP LUẬT TỤNG

THẬP LUẬT TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phất Nhược Đa La Cộng La Thập, Đời Hậu Tần

Số bài: 10
ĐẠI TỲ KHEO TAM THIÊN UY NGHI

ĐẠI TỲ KHEO TAM THIÊN UY NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 6
CĂN BẢN TÁT BÀ ĐA BỘ LUẬT NHIẾP

CĂN BẢN TÁT BÀ ĐA BỘ LUẬT NHIẾP

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

PHẬT THUYẾT KINH GIỚI TIÊU TAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

NI YẾT MA

NI YẾT MA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoài Tố

Số bài: 18
LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN

LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 3
BỒ TÁT GIỚI BẢN TÔNG YẾU

BỒ TÁT GIỚI BẢN TÔNG YẾU

Giảng giải: Tỳ Kheo Thanh Khưu Đại Hiền

MA HA CHỈ QUÁN

MA HA CHỈ QUÁN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 36