Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT SỚ

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

LUẬT MA HA TĂNG KỲ

Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La Cộng Pháp Hiển, Đời Đông Tấn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Số bài: 15
LUẬT TỲ NẠI DA

LUẬT TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Tịnh

Số bài: 10
SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Chơn

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ YẾT SỈ NA Y

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 4
PHÁP THỨC CĂN BẢN  CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ  TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC AN CƯ

PHÁP THỨC CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ TÌ NẠI DA VỀ VIỆC AN CƯ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 10
NĂM GIỚI TÂN TU

NĂM GIỚI TÂN TU

Khuyết dịch

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Pháp Chánh

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHỨT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh