Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá và Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Thích Đức Thắng

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

Số bài: 31
TỲ KHEO GIỚI BỔN

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Số bài: 10
LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

Hán dịch: Tam Tạng Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Ban phiên dịch Chùa Pháp Bảo

Số bài: 18
THỨC XOA MA NI GIỚI

THỨC XOA MA NI GIỚI

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 4