Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ Kheo Thích Đức Thắng

Số bài: 4
LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Chùa Pháp Bảo

Số bài: 18
THỨC XOA MA NI GIỚI

THỨC XOA MA NI GIỚI

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 4
TỲ KHEO GIỚI BỔN

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Đức Nghiêm

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Việt dịch: Ngài Sa Môn Thích Tịnh Nghiêm

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Năng

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT NÓI VỀ HƯƠNG GIỚI ĐỨC

Hán dịch: Ngài Trúc Đàm Vô Lan, Đời Đông Tấn

BỒ TÁT GIỚI BỔN

BỒ TÁT GIỚI BỔN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường