Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT

TỨ PHẦN TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ THẬP LUẬT TỤNG

TỨ PHẦN TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ THẬP LUẬT TỤNG

Giảng giải: Sa Môn Định Tân

Số bài: 10
BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

KINH GIỚI BỔN BỒ TÁT

KINH GIỚI BỔN BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

KINH LUẬT DỊ TƯỚNG

KINH LUẬT DỊ TƯỚNG

Giảng giải: Sa Môn Tăng Mân, Sa Môn Bảo Xướng, Đời Lương

Số bài: 174