Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Sơn

Số bài: 242
PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Ngài Đường Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Thành

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

Số bài: 31