Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Sơn

Số bài: 242
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

Số bài: 31
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tịnh Nghiêm

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường