Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬN TẬP

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 5
LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐỆ TỬ CHẾT RỒI SỐNG LẠI

PHẬT THUYẾT KINH ĐỆ TỬ CHẾT RỒI SỐNG LẠI

Hán dịch: Ngài Tự Cừ Kinh Thanh, Đời Lưu Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Thuần Hạnh

LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

BÁCH LUẬN

BÁCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 11
LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 3
SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số bài: 10
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 8
LUẬN THI THIẾT

LUẬN THI THIẾT

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 7
THẬP NHỊ MÔN LUẬN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thanh Từ

Số bài: 12
LUẬN GIẢI QUYỂN

LUẬN GIẢI QUYỂN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN PHẬT TÁNH

LUẬN PHẬT TÁNH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 4
QUÁN TÂM LUẬN SỚ

QUÁN TÂM LUẬN SỚ

Giảng giải: Sa Môn Quán Đảnh, Đời Tuỳ

Số bài: 20
DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường