Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬN TẬP

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 137
LUẬN CÂU XÁ

LUẬN CÂU XÁ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 8
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Tác giả: Ngài Ca Tài, Đời Đường
Việt dịch: Giới Niệm, Diệu Thảo, Chúc Đức

Số bài: 9
LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

LUẬN THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA

Tác giả: Thắng Đức Xích Y Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Hộ Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

THÀNH THẬT LUẬN

THÀNH THẬT LUẬN

Tác giả: Ngài Ha Lê Bạt Ma
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Diêu Tần
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm

Số bài: 202
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Tác giả: Ngài Pháp Xưng Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

Hán dịch: Ngài Phi Tích, Đời Đường
Việt dịch: Định Huệ

Số bài: 20
LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 3