Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬN TẬP

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Hậu Tần
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 136
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Hoa

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Tác giả: Ngài Thiên Thân Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Hoa

Số bài: 8