Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬN SỚ

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

Hán dịch: Ngài Tăng Già Bà La, Đời Lương