Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ LUẬN SỚ

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang 

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 33
LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thắng Tử Đẳng

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 1
LUẬN ĐẠI THỪA DUY THỨC

LUẬN ĐẠI THỪA DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 92
LUẬN HAI MƯƠI KỆ TỤNG DUY THỨC

LUẬN HAI MƯƠI KỆ TỤNG DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

LUẬN TỊNH ĐỘ THẬP NGHI

LUẬN TỊNH ĐỘ THẬP NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Trí Ỷ, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT GIẢNG KÝ

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân

Số bài: 5
LUẬN THÀNH DUY THỨC BẢO SANH

LUẬN THÀNH DUY THỨC BẢO SANH

Giảng giải: Bồ Tát Hộ Pháp

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 5
LẠC BANG DI CẢO

LẠC BANG DI CẢO

Giảng giải: Sa Môn Thạch Chi Tông Hiểu

Số bài: 7
LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM

LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Da Xá, Đời Diêu Tần

Số bài: 26
LUẬN THẬP ĐỊA KINH

LUẬN THẬP ĐỊA KINH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 10
BÁCH TỰ LUẬN

BÁCH TỰ LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

120. LUẬN NHẤT LUÂN LƯ CA

120. LUẬN NHẤT LUÂN LƯ CA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

QUẢNG BÁCH LUẬN BỔN

QUẢNG BÁCH LUẬN BỔN

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Thiên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN

NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC

Giảng giải: Tôn Giả Xá Lợi Tử

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 12
LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG

LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG

Giảng giải: Tôn Giả Chúng Hiền

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM

LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM

Giảng giải: Tôn Giả Pháp Thắng

Hán dịch: Đại Sư Huệ Viễn, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 10
LUẬN CHUYỂN THỨC

LUẬN CHUYỂN THỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần