Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Hạnh Tuệ

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tăng Già Tư Na, Ngài Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỔN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Đàm Quả Cộng Khương Mạnh Tường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Pháp Cứu Tập Tống Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tuỳ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Tuệ Khai

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Trí Hải

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

Hán dịch: Ngài Tăng Già Bạt Trừng Đẳng, Đời Phù Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Chánh

 PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Chơn

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Lưu Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 3
KINH HOA CHÁNH PHÁP

KINH HOA CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 28
 PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Khanh

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH  VÔ CẤU XƯNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

 PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẠO THÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chân

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuệ