Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

KINH HOA CHÁNH PHÁP

KINH HOA CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 27
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tăng Già Tư Na, Ngài Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tuỳ

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Tuệ Khai

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH BẢO NỮ SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH BẢO NỮ SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Trí Hải

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuệ

PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Chánh

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

KINH TAM MUỘI KIM CƯƠNG LUẬN

KINH TAM MUỘI KIM CƯƠNG LUẬN

Giảng giải: Pháp Sư Nguyên Hiếu, Đời Tống

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Khanh

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Chơn

Số bài: 43
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuệ

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ NỮ

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ NỮ

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Nhãn