Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP HOA

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 27
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tùy

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI TẬP HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH BẢO NỮ SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH BẢO NỮ SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

PHẬT THUYẾT NHỮNG KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH TƯ HA MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THỰC HÀNH PHƯƠNG TIỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG HỎI VỀ VIỆC TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT CỦA BỒ TÁT THẬP TRỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

PHẬT THUYẾT KINH VUA ƯU ĐIỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 43
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT VỊ NIÊN THIỂU THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ NỮ

PHẬT THUYẾT KINH LONG THÍ NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô