Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Ngài Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự, Ngài Pháp Lập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TỊNH ÐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đại Đường
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH  VÔ CẤU XƯNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XƯNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH SỐ

PHẬT THUYẾT KINH SỐ

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm