Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Châu

Số bài: 26
PHẬT THUYẾT KINH BỐN ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH BỐN ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Sa Môn Đàm Vô Lan, Đời Đông Tấn
Việt dịch: Trần Văn Nghĩa

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ

Hán dịch: Phật Ðà Da Xá, Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Hải

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Ngài Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Ưu Bà Tắc An Huyền,
Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Đức Nghiêm

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH CHIẾN ĐẤU

PHẬT THUYẾT KINH CHIẾN ĐẤU

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH A TU LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH A TU LUÂN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự, Ngài Pháp Lập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ĐẤT PHƯƠNG TÂY

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ĐẤT PHƯƠNG TÂY

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH TAM TAI

PHẬT THUYẾT KINH TAM TAI

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THIÊN VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THIÊN VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá,
Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ