Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI Ở TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH VỀ NGHI THỨC LỄ BÁI VÀ SÁM HỐI Ở TRƯỚC BA MƯƠI NĂM VỊ PHẬT

Hán dịch: Ngài Đường Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH BA TRUNG KIẾP

PHẬT THUYẾT KINH BA TRUNG KIẾP

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THƯỢNG

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THƯỢNG

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền, Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không, Đời Thiên Trúc
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Đức

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Nguyên Thuận

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu