Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH TÁM BỘ DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cù Đàm Lưu Chi, Đời Hậu Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THƯỢNG

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THƯỢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI DANH HIỆU CỦA PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BA TRUNG KIẾP

PHẬT THUYẾT KINH BA TRUNG KIẾP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Huyền, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TỬ BẢO NGUYỆT VẤN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TỬ BẢO NGUYỆT VẤN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Lâu Ca Sấm, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA XÂY THÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CÓ ĐƯỢC DO THỌ TRÌ BẢY DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 33