Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự, Ngài Pháp Lập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự, Ngài Pháp Lập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trung Quán

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá và Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá và Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI NIỆM XỨ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI NIỆM XỨ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Sa Môn Pháp Lập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Thích Pháp Nhiên

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ