Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Nguyên

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

PHẬT THUYẾT KINH VU LAN BÁO HIẾU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Huệ Đăng

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

PHẬT THUYẾT KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

Hán dịch: Ngài An Thế Cao
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tịnh Quang

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Ngài Cù Đàm Pháp Trí, Đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ  CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

PHẬT THUYẾT KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ CHƯ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đại Đường
Việt dịch: Quảng Minh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI NIỆM XỨ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI NIỆM XỨ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Sa Môn Pháp Lập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chính Tiến

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Nguyệt Chi
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 2