Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH SỚ

PHẨM BÁO ÂN CÚNG DƯỜNG THẬP NHỊ ĐẠI OAI ĐỨC THIÊN

PHẨM BÁO ÂN CÚNG DƯỜNG THẬP NHỊ ĐẠI OAI ĐỨC THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ðại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 51
PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 5
KỆ NIỆM PHẬT

KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 46
KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Liên Trì

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 8
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 9
PHÁP THỨC THỰC HÀNH TAM MUỘI CHUẨN ĐỀ

PHÁP THỨC THỰC HÀNH TAM MUỘI CHUẨN ĐỀ

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

Số bài: 5
CHÚ ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH

CHÚ ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH

Giảng giải: Sa Môn Bảo Thần

Số bài: 19
PHỤNG KHUYẾN TĂNG TỤC NAM NỮ PHỔ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI VĂN

PHỤNG KHUYẾN TĂNG TỤC NAM NỮ PHỔ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI VĂN

Duyệt cải: Pháp Sư Từ Hàng

Giám định: Pháp Sư Hưng Từ

Số bài: 7
DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 11
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG

SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG

Giảng giải: Bồ Tát Mã Minh

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhật Xứng, Đời Triệu Tống

AN LẠC TẬP

AN LẠC TẬP

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Xước, Đời Đường

Số bài: 12
NHỮNG NGHI VẤN VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

NHỮNG NGHI VẤN VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Thiên Như Tắc, Đời Nguyên

Số bài: 3
PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 9
DU TÂM AN LẠC ĐẠO

DU TÂM AN LẠC ĐẠO

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 7