Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH SỚ

PHẨM BÁO ÂN CÚNG DƯỜNG THẬP NHỊ ĐẠI OAI ĐỨC THIÊN

PHẨM BÁO ÂN CÚNG DƯỜNG THẬP NHỊ ĐẠI OAI ĐỨC THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ðại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ

Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 51
PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 5
KỆ NIỆM PHẬT

KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dich: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 46
KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

Hán dịch: Ngài Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chân

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Liên Trì

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 8
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 9
PHÁP THỨC THỰC HÀNH TAM MUỘI CHUẨN ĐỀ

PHÁP THỨC THỰC HÀNH TAM MUỘI CHUẨN ĐỀ

Kết tập: Ngài Thọ Đăng, Đời Thanh

Số bài: 5
CHÚ ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH

CHÚ ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH

Giảng giải: Sa Môn Bảo Thần

Số bài: 19
PHỤNG KHUYẾN TĂNG TỤC NAM NỮ PHỔ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI VĂN

PHỤNG KHUYẾN TĂNG TỤC NAM NỮ PHỔ TRÌ BÁT QUAN TRAI GIỚI VĂN

Duyệt cải: Từ Hàng Lão Pháp Sư

Giám định: Hưng Từ Lão Pháp Sư

Việt dịch: Thượng Tọa Thích Thiện Huệ

Số bài: 7
DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Sa Môn Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 11
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG

SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG

Giảng giải: Bồ Tát Mã Minh

Hán dịch: Ngài Nhật Xứng, Đời Triệu Tống

AN LẠC TẬP

AN LẠC TẬP

Giảng giải: Ngài Đạo Xước, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Thích Hồng Nhơn

Số bài: 12
NHỮNG NGHI VẤN VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

NHỮNG NGHI VẤN VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Thiên Như Tắc, Đời Nguyên

Số bài: 3
PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Thích Hồng Nhơn

Số bài: 9
DU TÂM AN LẠC ĐẠO

DU TÂM AN LẠC ĐẠO

Giảng giải: Sa Môn Nguyên Hiểu, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Giác Chính

Số bài: 7