Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH SỚ

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Huyền Dung

Số bài: 6
TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP - LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 39
TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

TỤNG XƯNG TÁN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Huệ Trí, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

BÀI TÁN DƯƠNG BẰNG TIẾNG PHẠN VỀ TÁM LINH THÁP LỚN

BÀI TÁN DƯƠNG BẰNG TIẾNG PHẠN VỀ TÁM LINH THÁP LỚN

Hán dịch: Ngài Giới Nhựt Vương Chế Tống Pháp Hiền, Tây Thiên
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

DƯỢC SƯ TAM MUỘI

DƯỢC SƯ TAM MUỘI

Hán dịch: Thọ Đăng Tập, Đời Thanh
Việt dịch: Huyền Thanh

Số bài: 4
BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

BÀI XƯNG TÁN HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

KHUYÊN DẠY CÁC VỊ TỲ KHEO MỚI PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT

Hán dịch: Ngài Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 9
GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

GIỚI KINH CĂN BẢN BẬT SÔ NI CỦA THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 8