Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH SỚ

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Tác giả: Quốc Sư Ngộ Đạt
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Huyền Dung

Số bài: 10
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Tác giả: Hoà Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương
Giảo chánh: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Viên Giác

Số bài: 20