Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

Số bài: 1001
PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 52
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 18
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 34
PHẬT THUYẾT KINH A HÀM CHÍNH HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM CHÍNH HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Huyền, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH ÁT ĐA HÒA ĐA KỲ

PHẬT THUYẾT KINH ÁT ĐA HÒA ĐA KỲ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BÁNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH BÁNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH BỐI ĐA HẠ TƯ DUY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH BỐI ĐA HẠ TƯ DUY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH LA VÂN NHẪN NHỤC

PHẬT THUYẾT KINH LA VÂN NHẪN NHỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn