Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Ðức Thắng

Số bài: 1001
PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Hán dịch: Ngài Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Ðức Thắng

Số bài: 52
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Phật Ðà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Ðức Thắng

Số bài: 18
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Phật Ðà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 34
PHẬT THUYẾT KINH A HÀM CHÍNH HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM CHÍNH HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH A HÀM KHẨU GIẢI MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH BÁNG PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH BÁNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH LA VÂN NHẪN NHỤC

PHẬT THUYẾT KINH LA VÂN NHẪN NHỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn