Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ KINH A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Ðức Thắng

Số bài: 1356
PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cù Đàm Tăng Già Đề Bà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Ðức Thắng

Số bài: 52
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Phật Ðà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Ðức Thắng, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Số bài: 18
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán dịch: Ngài Phật Ðà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Số bài: 30
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

Số bài: 34