Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BA LY VẤN PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BA LY VẤN PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

Số bài: 5
HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM, PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT MƯỜI GIỚI PHÁP VÀ OAI NGHI CỦA SA DI

PHẬT THUYẾT MƯỜI GIỚI PHÁP VÀ OAI NGHI CỦA SA DI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

PHẬT THUYẾT KINH SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

PHẬT THUYẾT KINH SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khất Phục Tần Thánh Kiên, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tự Cừ Kinh Thanh, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 38