Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Đại Sư Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Đức Niệm

 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trung Quán

Số bài: 46
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

PHẬT THUYẾT KINH THẬP VÃNG SANH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Ni
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Phạm Kim Khánh

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU NỮ LỤC ANH

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU NỮ LỤC ANH

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

Hán dịch: Ngài Khất Phục Tần Thánh Kiên
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH TIỀN THẾ TAM CHUYỂN

PHẬT THUYẾT KINH TIỀN THẾ TAM CHUYỂN

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh