Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BA LY VẤN PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BA LY VẤN PHẬT

Hán dịch: Đại Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

Số bài: 5
BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập

PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

PHẬT THUYẾT KINH SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đơi Tống

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Việt dịch: Ngài Sa Môn Thích Tịnh Nghiêm

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

Hán dịch: Ngài Khất Phục Tần Thánh Kiên, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ

Hán dịch: Ngài Tự Cừ Kinh Thanh, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Châu

Số bài: 38