Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trung Quán

Số bài: 46
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Phạm Kim Khánh

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH TỘI PHÚC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

PHẬT THUYẾT KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI PHỤ NỮ GẶP ĐIỀU BẤT HẠNH

Hán dịch: Ngài Khất Phục Tần Thánh Kiên
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Nhãn

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

PHẬT THUYẾT KINH LÃO MẪU

Việt dịch: Nguyên Thuận

 PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Diệu Châu

Số bài: 38
PHẬT THUYẾT KINH CHÚNG HỨA MA ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH CHÚNG HỨA MA ĐẾ

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, Đời Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh