Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 10
BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trung Quán

Số bài: 46
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Minh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Chùa Vạn Phật Thánh Thành

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

 PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hạnh Ngọc

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tần
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

Hán dịch: Ngài Cừ Kinh Thinh, Đời Tống
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Như Phúc