Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Minh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN

Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, Đời Tiêu Tề
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

PHẬT THUYẾT KINH CHÁNH PHÁP ĐẠI TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI MINH CHÚ CỦA ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tần
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đại Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Tâm Thường

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hạnh Ngọc

 PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Việt dịch: Ngài An Thế Cao
Việt dịch: Sa Môn Thích Minh Quang