Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

Số bài: 40
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH THẤT ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH THẤT ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tịnh Nghiêm

Số bài: 28
PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

PHẬT THUYẾT KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 46
PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư  Đàm Ma Già Đà Da Xá

Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THÂM MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

PHẬT THUYẾT QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN

Hán dịch: Ngài Trở Cừ Kinh Thinh, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH BẢY ỨC PHẬT MẪU TÂM ĐẠI THANH TỊNH TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH THIÊN ẤN THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH THIÊN ẤN THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Xà Na Quật Đa, Đời Tùy