Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ DU GIÀ

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Kết tập: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 4
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ

Số bài: 137
LUẬN THẬP NHỊ MÔN

LUẬN THẬP NHỊ MÔN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 12
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Triệu, Đời Hậu Tần

Số bài: 3
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ưu Ba Để Sa

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bà La, Đời Lương

Số bài: 12
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Tam Bảo Tôn, Bồ Tát Đại Vực Long

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 4
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Giảng giải: Bồ Tát Pháp Xưng 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

Giảng giải: Tôn Giả Bà Tu Mật

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần

Số bài: 15
LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Bồ Tát An Huệ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Viên Hoằng Đạo, Đời Minh

Số bài: 10
THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

Giảng giải: Ngài Luận Sư Bhadantacariya Buddhaghosa

Số bài: 23
BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng, Đời Tống

Số bài: 27
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

Giảng giải: Thiền Sư Phật Quốc

Số bài: 2
LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Huệ Hải, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN TỨ ĐẾ

LUẬN TỨ ĐẾ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bà Tẩu Bạt Ma

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 6
LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Quang Thích, Đời Đường

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thành, Nước Đại Thiên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường