Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ DU GIÀ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 137
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Tác giả: Ưu Ba Để Sa
Hán dịch: Tăng Già Bà La, Đời Lương
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 12
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU  NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Tác giả: Tam Bảo Tôn Bồ Tát, Đại Vực Long Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 4
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Tác giả: Ngài Ca Tài, Đời Đường
Việt dịch: Giới Niệm, Diệu Thảo, Chúc Đức

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ VIỆC THÀNH LẬP THẾ GIỚI

PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ VIỆC THÀNH LẬP THẾ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Chân Đế, Đời Trần
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Hán dịch: Ngài Tăng Triệu Trước, Đời Hậu Tần
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 3
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Tác giả: Ngài Pháp Xưng Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 7
LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Tác giả: Ngài Bành Tế Thanh
Việt dịch: Tỳ Kheo Hải Triều Âm

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

Tác giả: Ngài An Huệ Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Địa Bà Ha La, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Hùng

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

Tác giả: Ngài Viên Hoằng Đạo, Đời Minh
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Thông

Số bài: 10
LUẬN TUỲ TƯỚNG

LUẬN TUỲ TƯỚNG

Tác giả: Ngài Đức Huệ Pháp Sư
Hán dịch: Ngài Trần Chơn Đế
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 3
THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

Tác giả: Luận Sư Bhadantacariya Buddhaghosa
Dịch Anh Ngữ: Trưởng Lão Nânmoli
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Số bài: 23
SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số bài: 10
BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

Hán dịch: Ngài Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Số bài: 27
LUẬN THẬP NHỊ MÔN

LUẬN THẬP NHỊ MÔN

Tác giả: Bồ Tát Long Thọ
Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Lý

Số bài: 12