Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ DU GIÀ

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Bồ Tát Vô Trước ghi

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 4
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 137
LUẬN THẬP NHỊ MÔN

LUẬN THẬP NHỊ MÔN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Sa Môn Thích Viên Lý

Số bài: 12
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Ca Tài, Đời Đường

Việt dịch: Cư Sĩ Giới Niệm, Cư Sĩ Diệu Thảo, Cư Sĩ Chúc Đức

Số bài: 9
LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Hán dịch: Ngài Tăng Triệu, Đời Hậu Tần

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 3
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Giảng giải: Ngài Ưu Ba Để Sa

Hán dịch: Ngài Tăng Già Bà La, Đời Lương

Số bài: 12
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Tam Bảo Tôn, Bồ Tát Đại Vực Long

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Cư Sĩ Nguyên Huệ

Số bài: 4
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Giảng giải: Ngài Pháp Xưng Bồ Tát

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Ngài Bành Tế Thanh

Việt dịch: Cư Sĩ Định Huệ

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

Giảng giải: Tôn Giả Bà Tu Mật

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần

Số bài: 15
LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Ngài Bồ Tát An Huệ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Hùng

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

Giảng giải: Ngài Viên Hoằng Đạo, Đời Minh

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Thông

Số bài: 10
THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

Giảng giải: Ngài Luận Sư Bhadantacariya Buddhaghosa

Dịch Anh Ngữ: Trưởng Lão Nânmoli

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Số bài: 23
BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

Hán dịch: Ngài Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng, Đời Tống

Số bài: 27
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

Việt dich: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 2
LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

Giảng giải: Ngài Huệ Hải, Đời Đường

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số bài: 3
LUẬN TỨ ĐẾ

LUẬN TỨ ĐẾ

Giảng giải: Ngài Bà Tẩu Bạt Ma

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 6
LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

Giảng giải: Ngài Huệ Quang Thích, Đời Đường

Việt dịch: Hòa ThượngThích Thanh Từ

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thành, Nước Đại Thiên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường